Mẫu biên bản giao nhận tài liệu mới nhất

0
1612

Luật Gia Minh cung cấp Mẫu biên bản giao nhận tài liệu mới nhất để tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc               

BIÊN BẢN GIAO NHẬN TÀI LIỆU

Vào hồi     giờ    0 phút, ngày ……. tháng ……. năm …… taïi:………………………………………………………………………

  1. Người giao:…………………………………., sinh năm ………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………….

  1. Người nhận:…………………………………., sinh năm ………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………..

Tiến hành giao nhận biên bản, giấy tờ sau:

1………………………………………………………………………………………………………………

2………………………………………………………………………………………………………………

3……………………………………………………………………………………………………………..

4…………………………………………………………………………………………………………….

5……………………………………………………………………………………………………………..

6……………………………………………………………………………………………………………..

7…………………………………………………………………………………………………………….

8……………………………………………………………………………………………………………..

9……………………………………………………………………………………………………………..

10…………………………………………………………………………………

Biên bản kết thúc vào hồi     giờ 00  phút ngày …… tháng …… năm 201…, hai bên đã kiểm tra lại biên bản công nhận ghi đúng nội dung và đồng ý ký tên dưới đây.     

             NGƯỜI GIAO                                                        NGƯỜI NHẬN