Thay đổi thành viên công ty TNHH tại Quảng Nam, Đà Nẵng

0
187

Trong quá trình hoạt động kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, vì nhiều lý do khác nhau như các thành viên không thống nhất được ý kiến, không phù hợp để hợp tác kinh doanh… dẫn đến doanh nghiệp phải tiến hành thay đổi thành viên công ty. Vậy thành viên Công ty TNHH là gì? Thành viên công ty TNHH là cá nhân, tổ chức sở hữu một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn . Theo quy định của Luật Doanh nghiệp thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn góp của mình cho các thành viên khác của Công ty hoặc cho người khác đúng quy định của pháp luật. Trừ trường hợp hạn chế mua lại phần vốn góp quy định tại khoản 3 Điều 52 Luật Doanh nghiệp 2014 và trường hợp cho tặng, thanh toán các khoản nợ được quy định tại khoản 5, khoản 6 Điều 54 của Luật Doanh nghiệp 2014, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác theo thủ tục quy định dưới đây:

 • Phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện;
 • Chỉ được chuyển nhượng với cùng điều kiện chào bán đối với các thành viên còn lại của công ty cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày chào bán.
Thay doi thanh vien cong ty TNHH tai Quang Nam Da Nang
Ảnh minh họa: Dịch vụ Thay đổi thành viên công ty TNHH tại Quảng Nam, Đà Nẵng

I. Khi tiến hành thay đổi thành viên công ty TNHH tại Quảng Nam, Đà Nẵng thì có thể xảy ra các trường hợp sau:

 1. Số lượng thành viên: Công ty TNHH hai thành viên trở lên có số thành viên tối thiểu là 02 và tối đa là 50. Khi số lượng thành viên giảm xuống còn 1, công ty phải chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Khi số lượng thành viên lớn hơn 50, doanh nghiệp cân nhắc việc chuyển sang loại hình công ty cổ phần.
 2. Cơ cấu tổ chức và quản lý công ty: Khi thay đổi thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên, số lượng thành viên và số vốn góp của các thành viên thay đổi có thể dẫn đến sự thay đổi trong cơ cấu tổ chức và quản lý của công ty.Trong trường hợp người đại diện theo pháp luật của công ty không còn là thành viên của công ty và không tham gia quản lý doanh nghiệp nữa, Hội đồng thành viên phải tiến hành họp để bầu ra người đại diện theo pháp luật mới hoặc thuê một cá nhân khác trở thành người đại diện mới của công ty.
 3.  Chuyển nhượng phần vốn góp: Việc chuyển nhượng phần vốn góp của các thành viên được thực hiện thông qua các hợp đồng chuyển nhượng và bên chuyển nhượng phải chịu các nghĩa vụ thuế với nhà nước.

II. Thành phần hồ sơ thay đổi thành viên công ty TNHH tại Quảng Nam, Đà Nẵng

+ Trường hợp tiếp nhận thành viên mới dẫn đến tăng vốn Điều lệ hồ sơ gồm:
– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
– Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thành viên mới;
– Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty;
– Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với thành viên là tổ chức hoặc bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của thành viên là cá nhân;
– Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư.
Lưu ý: Quyết định, biên bản họp của Hội đồng thành viên phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

+ Trường hợp thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp, hồ sơ gồm:
– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
– Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
– Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh đã hoàn tất việc chuyển nhượng;
– Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với thành viên mới là tổ chức hoặc bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của thành viên mới là cá nhân;
– Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư.

+ Trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế:
– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
– Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên ;
– Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế;
– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của người thừa kế.
+ Trường hợp đăng ký thay đổi thành viên do có thành viên không thực hiện cam kết góp vốn theo quy định tại Khoản 3 Điều 48 Luật Doanh nghiệp:
– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
– Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi thành viên do không thực hiện cam kết góp vốn, danh sách các thành viên còn lại của công ty. Quyết định, biên bản họp của Hội đồng thành viên phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.
+ Trường hợp đăng ký thay đổi thành viên do tặng cho phần vốn góp:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
– Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
– Hợp đồng tặng cho phần vốn góp;
– Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với thành viên mới là tổ chức hoặc bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của thành viên mới là cá nhân;
– Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư.

+ Trường hợp chuyển nhượng hoặc thay đổi phần vốn góp của các thành viên dẫn đến chỉ còn một thành viên trong công ty, công ty phải tổ chức hoạt động theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

– Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên;
– Điều lệ công ty chuyển đổi;
– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định 78/2015/NĐ-CP của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu là cá nhân hoặc bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức;
– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân.
– Danh sách người đại diện theo ủy quyền;
– Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức
– Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng;
– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc chuyển đổi loại hình công ty;

II. Cách thực hiện thay đổi thành viên công ty TNHH tại Quảng Nam, Đà Nẵng

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

IV. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục thay đổi thành viên công ty TNHH tại Quảng Nam, Đà Nẵng

 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi;
 • Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ.
 • Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và lệ phí;

V. Dịch vụ thay đổi thành viên công ty TNHH tại Quảng Nam, Đà Nẵng của Luật Gia Minh.

Luật Gia Minh cung cấp dịch vụ pháp lý trong việc thay đổi thành viên công ty TNHH tại Quảng Nam, Đà Nẵng. Nội dung công việc chúng tôi cam kết thực hiện gồm:

 1. Thực hiện công việc nhanh gọn và chính xác.
 2. Soạn thảo hồ sơ cho việc thay đổi thành viên góp vốn Công ty TNHH 2 thành viên.
 3. Tư vấn các ý kiến pháp lý về việc thay đổi thành viên góp vốn công ty.
 4. Cung cấp hệ thống văn bản pháp luật mới nhất quy định về những hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 5. Bảo mật thông tin liên quan đến nội dung thực hiện công việc.

Để biết thêm chi tiết về thủ tục thay đổi thành viên công ty TNHH, và cần Dịch vụ thay đổi thành viên công ty TNHH tại Quảng Nam, Đà Nẵng. Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi theo tổng đài: 0902.750.335 hoặc Zalo: 01692669220 để được tư vấn và hỗ trợ.

Bình luận

Vui lòng nhập nhận xét của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn tại đây